Senne Trenson CV 2.0 Policies

Gebruiksbeleid

Intellectual Property Rights Website

Alle auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op mijn CV 2.0 website en alle inhoud en software op de site blijven het exclusieve eigendom van Senne Trenson of licentiegevers. Het gebruik van inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Senne Trenson.

U mag niet:

  • Materiaal van deze website opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Materiaal van deze website verhuren of verkopen.
  • Materiaal op deze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten maken, kopiëren of anderszins exploiteren voor welk doel dan ook.
  • Herdistribueren van inhoud van deze website, ook naar een andere website.

U mag wel:

  • Linken naar deze CV 2.0 delen op derde websites zoals social media websites of nieuwswebsites met correcte verwijzing.

Accepteerbaar gebruik

U stemt ermee in om mijn CV 2.0 website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, het gebruik en genot van de website beperkt of belemmert. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van leed of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen deze website.

U mag de website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden. U mag de inhoud van de website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Senne Trenson.

Disclaimer en Beperking van Aansprakelijkheid

Senne Trenson geeft geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website (CV 2.0) of sites die hieraan zijn gekoppeld.

Al het materiaal op deze site wordt geleverd ‘as is’ zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen of zijn agenten of medewerkers aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken. Zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.